ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 1, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:57, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:21 ಜುಲೈ 02, 11:56

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಗುರುವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮೀ upto 14:01

ನಕ್ಷತ್ರ

ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ upto 03:49, ಜುಲೈ 02

ಯೋಗ

ಸೌಭಾಗ್ಯ upto 10:47

ಕರಣ

ಬವ upto 14:01 ಬಾಲವ upto 02:40, ಜುಲೈ 02

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:28 to 05:13

ಅಭಿಜಿತ್

11:58 to 12:49

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

22:40 to 00:23, ಜುಲೈ 02

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

14:00 to 15:37

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

09:10 to 10:47

ವರ್ಜ್ಯಂ

12:22 to 14:05

ಯಮಗಂಡ

05:57 to 07:34

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

10:15 to 11:06 15:24 to 16:15

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.