ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 2, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:57, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

00:57 ಜುಲೈ 03, 12:42

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಶುಕ್ರವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮೀ upto 15:28

ನಕ್ಷತ್ರ

ರೇವತಿ upto ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ

ಯೋಗ

ಶೋಭಾನ upto 10:54

ಕರಣ

ಕೌಲವ upto 15:28 ತೈತಲೆ upto 04:25, ಜುಲೈ 03

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:28 to 05:13

ಅಭಿಜಿತ್

11:58 to 12:49

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

03:35, ಜುಲೈ 03 to 05:21, ಜುಲೈ 03

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

10:47 to 12:24

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

07:34 to 09:11

ವರ್ಜ್ಯಂ

17:02 to 18:47

ಯಮಗಂಡ

15:37 to 17:13

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

08:32 to 09:23 12:49 to 13:41

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.