ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ

ಜುಲೈ 7, 2021 ಪಂಚಾಂಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

05:59, 18:50

ಚಂದ್ರೋದಯ, ಚಂದ್ರಾಸ್ಥ

04:18 ಜುಲೈ 08, 16:42

ಪಂಚಾಂಗ

ವಾರದ ದಿನ

ಬುಧವಾರ

ತಿಥಿ

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶೀ upto 03:20, ಜುಲೈ 08

ನಕ್ಷತ್ರ

ರೋಹಿಣಿ upto 18:19

ಯೋಗ

ಗಂಡ upto 15:36

ಕರಣ

ಗರಜ upto 14:13 ವಣಿಜ upto 03:20, ಜುಲೈ 08

ಶುಭ ಸಮಯ

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ

04:30 to 05:14

ಅಭಿಜಿತ್

--

ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ

18:37 to 19:01

ಅಮೃತಕಾಲ

14:43 to 16:31

ಅಶುಭ ಸಮಯ

ರಾಹು ಕಾಲ

12:25 to 14:01

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ

10:48 to 12:25

ವರ್ಜ್ಯಂ

09:20 to 11:08 00:32, ಜುಲೈ 08 to 02:19, ಜುಲೈ 08

ಯಮಗಂಡ

07:35 to 09:12

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ

11:59 to 12:50

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ.

Bengaluru, Karnataka, India. Kannada Panchang July 2021 Calendar Daily Hindu Panchang in Kannada.